-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۵, یکشنبه

محور جدید سیاسی از قبرغه چپ کرزی متولد گردید

پس از رژیم نادرخان، گروه غنی- اتمر دومین عاملی است که با توسل به ترور و سبوتاژ، فضای هم زیستی میان اقوام مختلف درافغانستان را زهر آلوده کرده است.
 

 
گروه موسوم به محور مردم (منفی انجنیررحمت الله نبیل و داوود ناجی) عمدتا از کسانی تشکیل شده است که اسطوره های فساد، مهندسان ویرانگر امور انتخابات، و اپورتونیست های معلوم الحال ( دکترسپنتا) و سرگردان شبکه کرزی- فهیم اند.  این ها درگور افکارعمومی بدون ادای جنازه دفن شده بودند؛ اما ظهور یک گروه  بی باور به کثرت گرایی سیاسی در اطراف دکترغنی به رهبری حنیف اتمر ، آن ها را به بازگشت مجدد امیدوار کرده است.

صورت بندی گروه متعصب، معتقد به گلوله و رژیم تک صدایی، همچنان به جناره های دزدان و فسیل های جهادی نیز جان تازه دمیده است. خیانت ارگ نشینان، تبعات تیره ای دارد. اگرچه قیام نیمه ای حکومت ( شورای نجات)  محفل شبه اصول گرایان لانه گرفته در استبداد خانه ارگ ( ته مانده های عصر نادرشاه از اهالی دیره دون هند بریتانیایی) را به سختی لگام زده است، مگر این زمینه را نیز فراهم کرده است که جنازه های شبکه کرزی- فهیم دو باره از گور های بی نشان خویش سر برآورند.

به نظر می رسد که این دسته، این بار از پس کوچه ایران و روسیه به معرکه پا نهاده اند. بدین ترتیب، به همان میزانی که احتمال همسویی سیاسی میان گروه «محور» با «شورای نجات» قوی است، گروه جدید نادرشاهی در ارگ قدم به قدم به قعر اضمحلال عقب می کشد. موازی با این تحرکات، تصاویرمتحدان و دشمنان در رادار سیاسی سفارت امریکا نیز پیوسته درتغییر خواهد بود. احوال جاری عصبیت نادرشاهی را برنمی تابد؛ و شکست این دسته نیز آن ها را حتی از موزه تاریخ تبعید خواهد کرد.