-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

سازمان جنگی دشمن حکمتیار زیر ترمیم است

خبرهایی درجریان است که سازمان نظامی- سیاسی «شورای نظار» درحال بازسازی است. شورای نظار مرکب از گردان های ضربتی وعملیاتی بود که تقریباً با همه نیروهای رقیب در چندین نوبت جنگید اما آخرین جنگ ها را ظرف پنج سال در نیمه دوم سال های هفتاد با گروه های گسترده و مسلح طالبان از کابل تا گردنه های هندوکش وسواحل آمو دریا رهبری کرد. شورای نظار دشمن درجه یک و لایتغییر گلبدین حکمتیار است و گلبدین نیز هیچ دشمنی را جدی نمی گیرد، مگر شورای نظار.