-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

از ارشادات احمد ضیاء «مسعود»

حكومت اشرف غني با سرنوشت فروپاشی رژیم های دیکتاتوری و فسادپیشه که علیه مردم شان ظلم و استبداد روا داشته اند، روبرو شده است. شرایط ذهني براي سقوط رژیم غنی و حلقه مشکوک آن كاملا آماده شده است. اكثريت مردم عزیز ما و اقوام شريف كشور خواهان آن اند تا حكومت بديل و موقت به جاي اين حكومت انحصارگرا و مستبد زمام امور را به دست گیرد، تا زمينه براي عملي شدن توافقنامه حكومت وحدت ملي آماده شود. مردم افغانستان باور به آوردن اصلاحات سياسي دارند، تا از طریق این اصلاحات زمينه براي مشاركت سياسي گسترده مردم در تمام سطوح آن مساعد شود.