-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۲۱, چهارشنبه

حاجی محمد محقق، شماری از خدم و حشم در دربار غنی- اتمر را «پشک شو های غارتگر» نامیده است. تعداد این پشک شو ها، دربارگاه دکترعبدالله نیز کم نیست. اما محقق به این گمان است که پشک شویی درخارج از افغانستان یک شغل قبیح و آسان است. آنانی که دور غنی را گرفته اند، در مواظبت از حیوانات نیز خبره گی و مهارت ندارند. درین سوی آب ها، حرفه مواظبت از حیوانات قواعد و مقرره های پیچیده و عجیبی دارد. اتفاقاً یک ماه پیش حین درس انگلیسی، من مقاله ای را درین باره نوشته بودم و درجریان تحقیق متوجه شدم که  این جا هر کار کوچکی، زیروبم هایی دارد که نپرس و هنگام نوشتن پیوسته همین صفاتی را به یاد می آوردم که گه گاه رهبران داخلی به همکاران خارج نشین خویش منتصب می کردند.  در دنیای خارج، برای چنین کاری به سرتیفکیت، گواهینامه تجربی و تحصیلی نیاز است که بدون شک فاقد چنین اوراقی اند. شاید آن ها فقط «غارتگر» اند!