-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ تیر ۱۹, دوشنبه

موریانه های امربالمعروف درپارلمان

دکتر سمیع «حامد»


چرا پیگیری رویداد هایی مثل " یورش رسانه یی به تاج بیگم" مهم است؟
برای اینکه در کشوری که نظم دموکراتیک نباشد " نظام دموکراتیک " ( دموکراسی یک روزهء رأی محور) بر ضد دموکراسی کار میدهد. بهره گیری ابزاری از قالب های دموکراتیک ( رسانه های آزاد و...) در برابر روح دموکراسی که مهمترین بخش اش آزادی های فردی است.
مثال : آماج " رسانۀ پارلمان" قیلون نیست. زیرا قیلون نه تنها در بیشتر رستورانت های لوکس وطن ماست که واردکننده گان آن در حمایت پارلمان و حکومت اند. حکومت اگر میخواهد در برابر دخانیات مبارزه کند سرچشمه اش را ببندد. هدف این رسانهء وابستهء مدعی آزادی یورش بر حریم خصوصی آنهایی است که انسانی می اندیشند و روابط شان انسانی است نه طالبانی. تازه زمانی که کارگزاران کلیدی این رسانه را بشناسید میدانید که چه موریانه هایی در بدنهء فکر و فرهنگ ما استند. 
حالا ما نیت را میگذاریم بر تاق بلند و بر مبانی واقعیت های قانونی این مسله را پیگیری میکنیم: برخورد زورسالارانه و افراط گرایانهء نوید سلطانی و پولیس!
اگر این ها محاکمه نشوند؛ شبه دموکراسی دموکراسی نوزاد ما را خواهد بلعید!