-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۲, یکشنبه

قومانده مستقیم وزارت داخله به غنی- اتمر تعلق گرفت

انتصاب ویس برمک به حیث وزیرداخله ترجمه تحت الفظی این واقعیت درشت است که رهبری وزارت داخله به طور مستقیم به غنی- اتمر تعلق گرفت. موصوف جنگ پخته و کار کشته امور امنیتی نبوده و بعد ازین هم نخواهد بود. صرفن یک شخص اداری و یک مامور مجری است. برمک کاپی تاج محمد جاهد است و هیچ نقشی آزاد و مسقتیم در مدیریت امنیتی، انتصابات و نبرد با خرابکاران تروریست و فساد کاران نخواهد داشت. نقش وی صرفن اجرای اوامر خواهد بود.