-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۰, جمعه

بلی کنگره، افغانستان ویتنام شماست

نشریه امریکایی امریکن کنسرواتیو زیر عنوان ( بلی کنگره، افغانستان ویتنام شماست) مقاله ای را نشر کرده است. درمقاله می خوانیم: البته که جنگ افغانستان ظاهراً یک جنگ بین المللی علیه تروریزم است و از جنگ ویتنام که علی الظاهر بخشی از جنگ سرد تلقی می شد، در بسا موارد متفاوت است. دم حاضر، جنگ افغانستان سه مشابهت با جنگ افغانستان دارد. یکی آن که پایان این جنگ مشخص نیست؛  دوم هیچ علامتی نمی توان دید که ازین جنگ یک نتیجه مثبت به دست آید؛ و سوم، آنانی که مدیریت جنگ را برعهده دارند مدت هاست که با مفهوم تغییر در همه امور بیگانه شده اند.