-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۱, چهارشنبه

شهرداری کابل به ماشین سبوتاژ علیه مردم تبدیل شده است

 موسسه توسعه ای جایکا جاپان در نظر دارد بیشتر از صد پروژه جاده سازی و ایستگاه های بس شهری و پل های کوچک هوایی را در شهر کابل اعمار کند. بر اساس بررسی های این موسسه بخش های زیادی از این پروژه ها باید در منطقه پرنفوس خیر خانه درحاشیه شمالی پایتخت اجرایی شوند. 

گزارش واصله حاکی است که شهردار منتصب از سوی دکترغنی کابل دریک مجلس خودمانی صریحن گفته است که این بخش ها را از پوشش نوسازی و توسعه حذف می کند زیرا آن ها به دکترعبدالله رای داده اند. وی گفته است که نواحی شامل این منطقه از هرگونه توسعه شهری درحاشیه نگهداشته می شوند. بنا برین، قرار گزارش ها، منطقه خیرخانهاز فهرست پروژه های ساختمانی جایکا چاپان بیرون کشیده است. گزارش های قبلی درین باره که در شبکه ارتباط عمومی دست به دشت شده اند، کاملن موثق می باشند.غنی و کارگزارانش راه دشواری را در پیش گرفته اند که سرانجامش، رسوایی های بزرگ وچیزی بیشتر خواهد بود.