-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۸, شنبه

جلسه سران مجاهدین برضد فرید «حمیدی» لوی سارنوال

درجلسات فیصله شده است که باید درمذمت و تقبیح اعمال فرید حمیدی از طریق منابر مساجد اقدام شود.خبرواصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که برخی سران و فرماندهان مجاهدین با نام بردن از فرید «حمیدی» لوی سارنوال به عنوان فردی «دین ستیز» و مأمور حساب شده حلقه توطئه گران در ارگ، جلساتی را به راه انداخته اند. در جلسات اخیر، عکس والعمل و لحن حضار علیه اقدامات فرید حمیدی بسیار شدید بوده و از وی به عنوان یکی از مدیران توطئه علیه شخصیت های جهادی نام برده شده است.
 قرار برین است که مسأله برکناری وی به زودی مطرح شود. درجلسات مشخص گفته شده که لوی سارنوالی مخصوصن سارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد اداری ابزاری سیاسی در دست گروه توطئه است.

درخبرآمده است که احتمال دارد ظرف روزهای آینده اعمال فرید حمیدی از طریق منابر مساجد به طور آشکارا تقبیح شده و خواستار مؤاخذه وی شوند.