-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه

پایدار باشی دخترعموجان!

انقلاب یک زن درکابلدر اوضاع واحوال پراضطراب حاضر که سایه های هراس افگنی، ذلت و تسلیمی، از هر طرف به رقص برخاسته اند، بانو آریانا سعید یک تنه برسیاه اندیشی و کارزار نومید سازی نسل جوان چلیپا کشید. ما در عُمر خود صد ها آواز خوان زن و مرد را دیده ایم که یک چند روی صحنه آمده اند و رفته اند و در برج های «گذاره» تخمیر شده اند.  اما این دختر وطن، برآیندی از روح نسل نو کشور است که قلب های خستۀ مردم خودش را، روح بالندۀ دختران وپسران زیبای کابل را با هنر مقاومت و همدلی سراسری پیوند داد. حقا که شخصیت نیرومند، برای طلوع بی دروغ خویش، از هر گردنه ای عبور می کند. آریانا، جرقه امیدی پایا برخاسته از راز و بقای افغانستان است.

پایدار باشی دخترعموجان!