-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۵, یکشنبه

 
نیویورک تایمز به نقل از منابع محلی در غرب افغانستان مدعی شده است که ایران از  طریق فراهم آوری جنگ ابزار برای طالبان، آموزش جنگی و توزیع پول برای آنان مداخله مخفی خود در جنگ افغانستان را شدت بخشیده است. آن ها برای وسایل حمل ونقل فرماندهان طالبان تیل فراهم می کنند و این درحالی است که منابع افغان و غربی مدعی اند که طالبانی که از ایران کمک دریافت می کنند به استخدام پناهنده گان از جمع سنی ها وشیعه ها اقدام کرده اند.  سید محمد عارف شاه جهان یک مقام اطلاعاتی که به تازه گی عهده دار مقام ولایت فراه شده است گفته است که «سیاست منطقه دگرگون شده و درین جا طالبان ایرانی قوی تر از دیگران اند.»