-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

برده گیری کادری محفل ارگ هیچ سودی برای آینده سازی ندارد


برکناری ضیاء مسعود، تاج محمد جاهد و ستار مراد از سوی محفل ارگ یک تغییر مثبت می توانست باشد مشروط براین که توطئه سیاه تر ازین کنار زدن ها به شکل برده گیری عناصر فاقد سویه و صرفا خادم گردن خمِ برای محفل انحصار در کار نباشد. از قراین برمی آید که متاسفانه همین طور است و عزل شخصی بازان پول پرست بی لیاقت، کمکی مثبت به نظام سازی و شفافیت به حساب نمی آید. فساد بی سوادی و دزدی با فساد سیاسی تعویض می شود. هردو، روی یک سکه اند.