-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۵, یکشنبه

شیوای شرق در برگه خود خبر تاسف باری را همرسانی کرد؛ بدین شرح:

نامش عبدالواحد است و در شهرداری کابل در بخش پاک کاری شهر کار می کند. معاش ماهوار این مرد شش هزار افغانی است. اما شرکت برشنا، دزد حرفه یی در مدت چهار ماه بیل برق یک خانه دو اتاقه، بدون یخچال، تلویزیون اش را بیست و پنج هزار افغانی گفته است. این مرد را یاری کنید و شرکت دزد برشنا را وادار کنید که دست از ظلم بردارد. 
شماره عبدالواحد: ۰۷۷۴۴۶۱۵۶۷