-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۸, چهارشنبه

قیاس برفشار امریکا بر پاکستان عبث است

سیامک «هروی»آن‌هایی که انتظار دارند امریکا بر سر پاکستان فشار وارد کند که دست از تمویل و تجهیز داعش و طالب بردارد سخت اشتباه می‌کنند. امریکا و پاکستان دوست‌های استراتیژیکی اند که گاهی بر علیه یک‌دیگر زبان تندی به کار می‌برند ولی در نهایت دوستانی اند که در خلوت به ریش ما می‌خندند.
کسانی‌که دل به توافقنامه استراتیژیک و امنیتی هم با ایالات متحده خوش کرده اند باز هم اشتباه می‌کنند. در افغانستان جوی خون که چه دریای خون هم روان گردد و حوادث میرزا اولنگ، هرات، کابل، بلخ و... هزارها بار تکرار گردد خیال او هم نیست. معاهدات با امریکا تا زمانی که اسلحه اتمی نداشته باشی و تهدید بالقوه متوجه او نکنی یک جانبه است.
و در نهایت کسانی که امیدوار اند حکومت وحدت ملی در بهبود وضعیت کاری کند اشتباه نمی‌کنند بلکه خودشان را فریب می‌دهند. در بازی موش و پیشک امریکا و و پاکستان غنی و عبدالله سیل‌بین‌های بیش نیستند و به جز از تقبیح و محکوم کردن هیچ کاری از دست شان ساخته نیست. صد بار اشرف غنی گفته که انتقام خون شما را از تروریستان خواهم گرفت. نه تنها که نتوانست هیچ انتقامی بگیرد، روز به روز ساحه فعالیت آدمکشان فراخ‌تر شد و قامت‌های بیش‌تری بر زمین افتاد و تکه تکه شد.
یعنی روز ما از این سیاه‌تر هم خواهد شد؟