-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

تجاوز آغا صاحب به دختر بچه شش ساله درغور

افغانستان درقبضه مار وگژدم های ریشو ولنگوته پوش
خبرگزاری اسپوتنیک: مردکهن سال که به اتهام اختطاف و همبسترى با يک دختر شش ساله در نظارت پوليس ولايت غور بسرميبرد مدعى است که اين دختر ازسوى فاميلش دربدل دعاخوانی به وى بخشش داده شده و با او نکاح کرده است.

اين مرد که سيد عبدالکريم نام دارد و ظاهرا پنجاه سال سن دارد خود را باشنده اصلى ولايت غور معرفى میکند مى گويدکه در ولايت هرات ملا امام مسجدو دعاخوان بوده و فاميل اين دخترشش ساله (سىد بى بى) از جمله مريدانش مى باشند.

وى که دوروز قبل ازسوى مردم در شهرفيروز کوه مرکز ولايت غور دريک خانه درحال هم بستری با اين دخترخوردسال دستگير شدمدعى است که اين دختر را خانواده اش در بدل دعاخانی برايش بخشش نموده اند.

اومي گويد که با حضور باشنده های محل و پدر اين دختر،او را به نکاح خود درآورده است و يک ماه قبل سيدبى بى را از ولايت هرات به غور آورده است.

به گزارش پژواک يک باشنده شهرفيروزکوه که نخواست نامش گرفته شود گفت: ((دوشب قبل اين مرد به يک خانه ميرود و خود را آغا معرفی نموده از صاحب خانه ميخواهد که به او اجازه دهد تا شب را درمنزل شان سپرى کند ، خانم اين خانه درحاليکه مرد خانه موجود نمى باشد به نام مهمان اورا درخانه جاى ميدهد، اين مرد دخترهمراه خود را بنام دخترش به اين خانواده معرفى ميکند اما اين زن شب متوجه ميشود که اين مرد لباس خود ودختر را ازتن شان بيرون کرده وهمبسترمى باشند.))

اين باشنده محل علاوه کردکه اين زن پس از ديدن اين وضعيت همسايه ها را خبر مى کند و اين مرد را دستگير و تسليم پوليس مى کنند.