-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۷, سه‌شنبه

تفاوت عقل انگلیس با امریکا و جاپان

جالب است. تازه ترین موشک کوریای شمالی از نزدیکی پیونگ یانگ شلیک شده و از حریم هوایی شمال جاپان عبور کرده است. حکومت جاپان میلیون ها نفر را به فرار به زیرزمینی ها فراخوانده است!
تصورکنید جاپانی ها که هنوز روی نمد خیالات امپراتوری ذوب شده لمیده اند، ازین یاغی گری مستعمره سابق چقدر ترسیده و تحقیر شده باشند! جهان ما چه رقم درحال تغییر است. برای امریکا نیز تصور افول احتمالی آفتاب قدرت متعال آن کشور خیلی دردناک و با دیوانه گی های باورنکردنی همراه خواهد بود. اما غروب امپراتوری بریتانیا طور دیگری بود. عقل سرد وعمیق انگلیسی های وهوی به راه نیانداخت. طور دیگری لگد زد که مستعمره های سرکش تا ابد دردوزخ روی زمین لوتک بزنند. مثلن، خط منازعه کشمیر، خط دیورند، خط هرات با ایران، به قدرت رسانیدن حسابگرانه اقلیت اهل تسنن درعراق وقس علیهذا...