-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

تاریخ، چنین جنگی به خود ندیده است

علی رغم زورنمایی های امریکا اکنون نشانه های ابتدایی آماده گی برای خروج به چشم می خورد. جنرالان امریکایی از«بن بست» و شکستن آن سخن ها گفته اند. سوال این است که بعد از شکستن بن بست قرار است چه اتفاق بیفتد؟ بعد از عقب زنی طالبان از حاشیه شهر ها، چه چیزی نصیب امریکا می شود؟ دست آورد جدید ترمپ زمانی رؤیت خود را نموار می کند که این جنگ به بستر های دیگر «انتقال» کند تا بازیگران عدیده ای منطقه ای، زیر فشار بیایند و حاضر به سازش یا امتیاز دهی شوند. روسیه قطعن حاضر به هیچ امتیاز دهی دراکرائین و سوریه واکنون در افغانستان نیست. چین، صاحب و رفیق پاکستان شده است. ایران، با یک دست قند پیش می کند با دست دیگر قمچین نشان می دهد. پس ادامه امریکا درین جا تقریبن منطق خود را از دست داده می رود. هرچه زمان می گذرد، حلقه نامریی محاصره نیز تنگ تر می شود. منافع تمام کشورهای منطقه درهمین کوهستانات افغانستان با هم درتصادم قرار گرفته است. راه حل پیشنهادی یا مورد نظر یک یا دو بازیگر، برای دو بازیگر دیگر مورد قناعت نیست وبالعکس. منتظر باید نشست تا مرکز عمده تضاد های استراتیژیک به گوشه ای دیگری از کره زمین انتقال کند. تضاد ها به هرجا موقعیت بدل کنند، سرنوشت شان درین جا رقم می خورد. چه کشور عجیبی!!