-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

نبرد تاریخی و پرافتخار در شش جبهه/ افغانستان زخمی

من ناگزیرم در چند سنگر با " منافقان" بجنگم. 
دکترسمیع «حامد»


یک : ملا های منافق ( حرمت ملا های غیر منافق حفظ است) یعنی آنهایی که نظر به سودجویی شخصی واکنش نشان میدهند. در برابر محفل بچه بازی قوماندان ها خاموش اند اما بر ضد یک کنسرت فرهنگی برخورد خشونت زا دارند. امر و نهی شان به جای این که با " حکمت و موعظه حسنه" باشد با " سلاح سرد و گرم " است. همین ها استند که از اسلام یک دیو خطرناک ساخته اند. 
دو : مدافعان منافق : کسانی استند که خود در فیسبوک چندین صفحهء موسیقی را لایک کرده اند ؛ عکس های فلمی پست میکنند امااااا از ضدیت ملا ها با موسیقی دفاع میکنند. 
سه : روشنفکر نمایانی که پشت هر کاری یک " پروژه" به مفهوم منفی آن میبینند و اتهام های خیالی میبندند اما وجدان اثبات ادعا های خود را ندارند. آنهم در زمانی که با یک ای میل میتوان بسیاری مسایل را دریافت. اینها از بس خود تعهد ندارند میپندارند هرکس دیگری هم مثل آنها است. کار اینها فقط اتهام وارد کردن بی سند و پف کردن است. اینها بدتر از ملا های منافق اند. اگر وجدان دارند و خاین نیستند چرا آنچه را فکر میکنند " خبر" دارند "افشا" نمیکنند.
چهار : حکومتی که نمیداند ملا هم فقط یک " شهروند" است و باید در برابرش مثل هر شهروند دیگر برخورد شود. زمانی که چند ملا با سلاح سرد میخواهند بر جمعی حمله کنند باید با آنها برخورد قانونی شود. حکومت باید این میکانیزم را در نظر گیرد.
پنج : آنهایی که همه چیز را سیاه و سفید میبینند. فکر میکنند کسی صد در صد باید ضد یک فکر یا عمل باشد. وقتی از ملای منافق و ملای افراط گرا انتقاد کردی میپندارند در برابر همه ملا ها ایستاده ای. من و مایی که به جامعهء چند صدا و دموکراتیک باورمندیم به این اندیشه ایم که یک صدا هم صدای ملا است و باید شنیده شود.اما با ملای افراط گرا گفتگو نمیشود زیرا باورمند به برخورد خشونت آمیز برای تحمیل اندیشه اش است. با ملای منافق هم گفتگو نمیشود زیرا هدف او فقط بهره برداری ابزاری از دین است. ملای منافق دکاندار دین است. ملای افراط گرا بر ملای منافق شرف دارد.
شش: خارجی هایی که حقوق بشر شان بهانه یی برای سودجویی شان است...بهانه یی برای استعمار...بهانه یی برای تامین اهداف ستراتیژیک شان...برعکس نظر مشهور که اینها ضد ملابازی اند، همینها اند که برای منافع خود آنها را پرروتر میکنند.
من به این نظرم که کسانی که جلو " فکر کردن" را میگیرند بدترین دشمنان انسانیت اند. در برابر آنها می ایستم!