-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۳, جمعه

افغانستان پر آب در بحران هولناک بی آبی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

جنگ آب در پیش است
بر اساس مطالعه‌ای که موسسه منابع جهانی انجام داده ما در آینده ای نه چندان دور وارد بحران جدی‌ای خواهیم شد و تنش آبی جدی خواهد بود. بین همه کشورها، ۳۳ کشور اوضاع بسیار وخیمی خواهند داشت به این معنا که ۸۰ درصد منابع آب‌شان را از دست خواهند داد و ایران در این میان رتبه ۱۳ دارد.