-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۵, یکشنبه

امریکا راهی جز امتیاز دهی به محاصره کننده گان ندارد

 
روسیه و ایران و پاکستان درهای قفس افغانستان را به روی امریکا بسته اند. این فیل یا ناگزیر است قفس بشکند یا بمیرد.
 

 
رسانه های امریکا موعظه خروج اردوی امریکا از افغانستان را ادامه می دهند. سران کاخ سفید ظاهرن دنبال استراتیژی جدید اند. استراتیژی جدید از دو حالت جنگ یا تعامل جدا نیست. اما جنگ با کی؟ جنگ با طالب، جنگ با انگلیس (شریک خودش) و پاکستان است. مهم تر این که جنگ علیه طالب هیچ فایده ای به امریکا ندارد. نجنگیدن درافغانستان برای امریکا نیز امری نا ممکن است و سروصدا درسطح منطقه و داخل امریکا بلند می شود که درآن جا چه کار می کنید؟!
گزینه دوم برای امریکا، پوشش دادن بستر جنگ به منظور آوردن فشار بر بلند پروازی های روسیه ای نوظهور است. ازین قرار امریکا خود به خود با چین و ایران نیز باید بجنگد. چنین جنگی البته به شکل نرم و مخفی درجریان است. مشکل این است چنین جنگی «بی فایده» اما هزینه بردار تا چه وقت باید ادامه پیدا کند؟
 
روسیه و ایران و پاکستان درهای قفس افغانستان را به روی امریکا بسته اند. این فیل یا ناگزیر است قفس بشکند یا بمیرد. در هردو حالت، همان گونه که سران کاخ سفید می گویند، پیروزی درجنگ افغانستان از آن امریکا نخواهد بود. مشکل امریکایی ها غیرقابل توضیح است. شانزده سال پیش گارنیزیون آسیا را به دست آوردند. فکر کردند با تصاحب گارنیزیون به هر طرف می توانند دست بیاندازند. اکنون متوجه شده اند که گارنیزیون از چهار سو محاصره است و گذاره کردن در داخل نیز پرمخاطره است. راه سومی، امتیازدادن به «مردم افغانستان» ونیروهای محاصره کننده است. به همین سبب، تاریخ اعلام استراتیژی جدید به تاخیر افتاده است.