-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۵, یکشنبه

گزینه خروج امریکا درصورت شکست حتمی است

اگر هندی ها دراتحاد با امریکا با تمام قدرت در میدان استراتیژیک افغانستان وارد شوند، امکان مهار زدن پاکستان و وادار کردن روسیه به قبول یک موازنه در اکرائین و سوریه وجود دارد. با ورود کامل هند به مدیریت افغانستان، ایران نیز بخشی از آن برنامه خواهد بود. درغیرآن، سیاست جدید ترمپ درین جا، به وضوح نشان می دهد که امریکا از آخرین فشار برای شکستن محاصره استفاده می کند. اگراین آخرین حربه کارگر نیفتد، گزینه خروج امن و هوایی حتمی است.