-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

مطبوعات غربی از تماس دایمی معصوم استانکزی با طالبان سخن گفته اند. عجیب است که بعضی ها از شنیدن این خبر ساخته گی ذوق زده شده اند. مقام دولتی که مهمانسرا های دولتی و هزینه های اپراتیفی را به هدف استفاده از طالب برای محو رقیبان سیاسی خویش به کار انداخته است، داشتن تماس همه روزه با طالبان، کاملن اتفاقی معمولی است. از سوی دیگر، این مسأله بخشی از وظایف رئیس امنیت است که با شبکه های بالا یا پائین طرف مقابل هماره در تماس و دکانداری است. این یک تم خبری ضعیف است. این که همین امر بدیهی از سوی یک رسانه غربی برجسته نشان داده می شود، بخشی از یک توطئه ای است که دولت کابل و کشورهای خارجی درآن دخیل اند و نشانه های آن بعدن روشن خواهد شد.