-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

امریکا احتمالن دربحث افغانستان با ایرانی ها در همسویی به سر می برد

تجربه نشان داده است که امریکایی ها دررابطه به افغانستان همیشه دست مشورت به سوی ایرانی ها دراز کرده و اتفاقن ایرانی ها نیز همیشه امریکایی ها را درجریان حوادث بزرگ نظامی کمک کرده اند. حشدشعبی ساخت ایران درعراق، همین اکنون دوشادوش قطعات امریکایی علیه داعش درجنگ اند. 
درعین حال دو طرف، درصحنه مطبوعات یکدیگر را یکدیگر را انتقاد وتهدید هم می کنند که برای هردوطرف مصرف داخلی و منطقه ای دارد.  هند متحد استراتیژیک ایران به خصوص بعد از پروژه عظیم موسوم به چاه بهار است. هند درسال ۲۰۰۹ ( به حواله گزارش های غیررسمی و اطلاعاتی درزکرده درشبکه مجازی) بانک های ایران را که زیرفشار های مضاعف غرب وامریکا درآستانه سقوط بودند، با هزینه های عظیمی از پول های سرگردان «سیاه» انباشته کرد. هند متحد استراتیژیک امریکا هم است. درشرایط جدید، هند- ایران خود را آماده می کنند که جای امریکا را در افغانستان بگیرند. امریکا بخواهی یا نخواهی به مرور، گام به گام پای خود را از افغانستان بیرون می کند.