-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲, پنجشنبه

منبع شورای امنیت: کریم خلیلی با طالبان ایرانی رابطه دارد

اشاره: با اعلام استراتیژی جدید امریکا درباره افغانستان، مأموریت صفری شورای صلح به خط زیر صفر خواهد رفت.  بربنیاد خبر غیر رسمی واصله به گزارشنامه افغانستان، سلیمان کاکر معاون شورای امنیت ملی در محضر شماری از همکاران خود ادعا کرده است که محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، سعی می کند باب مفاهمه را با طالبان ایرانی باز کند. وی همچنان گفته است که خلیلی همزمان با انتصاب افراد خودش، مأمورانی غیروابسته به جریان های سیاسی را بیرون رانده است. 
گزارشنامه افغانستان ماه گذشته نیز از تشدید مخالفت ها علیه استاد خلیلی گزارش داده بود. 
اشاره: با اعلام استراتیژی جدید امریکا درباره افغانستان، مأموریت صفری شورای صلح به خط زیر صفر خواهد رفت. اما قراردادی های چند پدره به ادامه کار شورای صلح خواهند کوشید. شورای صلح، مخزن پیدا گری است.