-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۶, دوشنبه

لحن اضطراری استاد عطا درسمنگان نشان می دهد که چیز های به مراتب بیشتری در خفا در جریان است که مدیریت آن نه در دست غنی- اتمر که در ید سفرا و قوماندانان خارجی است. شورای نجات در واقعیت امر سد راه اجندای امریکا- ناتو است و حکومت کابل دربخش امور محلی برنامه های کلان عمل می کند. لحن عطا، رنگ و لعاب جنگی داشت و یک سیاستگر، آن هم در یک زمینی که از هر طرف زیر آن آتش می افروزند، مصلحتن باید طور دیگری تنظیم شود.. حالا که چنین اتفاقی افتاده، این گمانه قوت می گیرد که گفتار مبارزه طلبانه والی بلخ نیز از اردوگاه  منطقه ای ضد اجندای امریکا- ناتو الهام می گیرد.