-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۴, شنبه

ایران؛ فاشیسم عُریان برای استخدام معلم


زینت میرهاشمی
در هماوردی جنبش معلمان و فرهنگیان با شرایط غیر عادلانه و تحمیل فقر و ریاضت کشی، وزارت آموزش و پرورش رژیم ضوابط فاشیستی برای استخدام معلمان را از اعماق حاکمیت ارتجاع به سطح کشاند.

برخی از ضوابط ارایه شده در قالب آیین نامه استخدامی از سوی نهاد مربوط به استخدام در وزارت آموزش و پرورش چنین است:

نداشتن «بیماریهای مشخصی»، «نابارور» نبودن، نداشتن «موهای زاید صورت» در مورد زنان، عدم «اعتیاد به سیگار و قلیان»، «کوتاه نبودن یک پا بیش از ۱۰ سانتیمتر»، نداشتن «لهجه غلیظ و غیر قابل تغییر»، نداشتن «اختلالات زنانگی»، عدم «بلوغ زودرس یا دیررس»، «سابقه جراحی بیماریهای رحمی»، «کمتر بودن تعداد دندانها از ۲۰ عدد» و ده ها بیماری دیگر

این ضوابط این پرسش را در مقابل همگان قرار می دهد که جمهوری اسلامی بعد از 38 سال، چرا این موارد فاشیستی را برای متقاضیان استخدام در وزارت آموزش و پرورش به میدان آورده است. تمامی موارد ذکر شده برای استخدام فرهنگیان، نقض حقوق نیروی کار و خلاف استانداردهای مطرح در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است. در این ضابطه ها علاوه بر خصوصیت فاشیستی در کلیت آنُ تبعیض آشکار ملیتی و جنسیتی وجود دارد.

مساله مهم هنگامی برجسته می شود که به موارد بازدارنده در مورد زنان با ذکر جزئیات در کانون این آیین نامه استخدامی توجه شود. مواردی مانند «اختلالات زنانگی، ناباروری، موهای زاید صورت، بلوغ زودرس یا دیررس، سابقه بیماریهای رحمی و ...» افزون بر همه تبعیضهایی که توسط قانون به زنان در بازار کار، تحصیل و حقوق اجتماعی و سیاسی وارد می شود، است. این شرایط جدید استخدامی گامی ارتجاعی برای عقب راندن نیروی کار زنان در جامعه است.

این گونه شرایط استخدامی، شیوه ای ارتجاعی، فاشیستی و محکوم است.