-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۲, پنجشنبه

دکتر عبدالغفور آرزو، نویسنده و سیاستگر

سه استراتیژی امنیتی منطقه (شرق میانه، جنوب آسیا و آسیای مرکزی) در افغانستان فعال اند و درگیر جنگ های نیابتی. حمله به سفارت عراق و مسجد جوادیه در هرات بیانگر گشوده شدن جبهه ی نیابتی دیگر است. داعش و سایر رادیکال ها و متحدین شان برآنند تا اهداف روسیه، عراق و ایران را در افغانستان آماج حمله قرار دهند. نشانه گیری حلقه ی ضعیف، از بازی های شناخته شده ی سیاسی ، نظامی است. نابسامانی سیاست داخلی در افغانستان سبب شده است که افغانستان تبدیل به این حلقه ی ضعیف شود و سیاست خارجی نتواند در راستای راهبرد اعتماد سازی و تعامل منافع با کشورهای همسایه و منطقه گام های استوار بردارد.

آیا چنین فرایندی با منافع متحدین استراتیژیک افغانستان تناسب دارد؟ این ابهام ناسامانی را با ناهنجاری گره زده است. بازیگران عرصه ی قدرت چنان گرم کیش و مات حریف اند، که تخته ی شطرنج میهن تبدیل به تابوت شده است.