-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱, چهارشنبه

اندرز بسیار مهم ترمپ به تیم غنی- اتمر

ترامپ ضمن تصویر مشرح از استراتیژی جدید امریکا در افغانستان برین نکته نیز تاکید کرد که « حل مشکل کار مردم افغانستان است: سرانجام این مردم افغانستان هستند که باید آینده خود را خود در دست گیرند، بر جامعه خود حکومت کنند و به یک صلح پایدار دست یابند.» پیام خالص این سخن برای دکترغنی- اتمر آن است که ادامه عمر حکومت تک تاز به شیوه نادرخانی زمانش سپری شده و آینده را «مردم» می سازند؛ نه امریکا.