-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۸, چهارشنبه

درجنوب، تحرکات مشکوکی به کمک دولت درجریان است

جنرال رازق فرمانده پولیس قندهار گفته است که شماري از فرماندهان و اعضاي رهبری گروه طالبان به وساطت سران قومی، برای آغاز زندگی "صلح آمیز" به قندهار برگشته اند و در کنار مردم عادی سکنی گزیدند.
این جابجایی مخالفان مسلح در میان مردم در حالی صورت می گیرد که شورای صلح در جریان پیوستن این گروه و اسکان آنان در میان مردم اطلاعی ندارد.
گفته می شود که تعداد این افراد به 200 خانواده می رسد که بیشتر در اماکن غیر پشتون قندهار مستقر شده اند.