-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۱, چهارشنبه

غرب کابل درمعرض یک آشوب است

ویدا «ساغری»به ترتیب، تمامی تپه ها ، دره ها و قریه های میان راه للندر ، شاه توت، تنگی سیدان، گلباغ ، شهرک فیصل، سر آسیا، قلعه  فتوح، دوغ آباد و بالاخره تا قصر دارالمان، گروه های تروریستی طالب ، داعش، الاحرار ودها استفاده جوی بیمار شبه تروریست انتحاری به صورت اگاهانه و سیستماتیک جابه جا شده و امنیت غرب کابل را با گرفتن جان ده ها آدم مختل می سازند.
این وضع به ساده گی قابل کنترول دراوردن و مهار کردن است؛ ولی این که چرا کمربند های شهر کابل و به همین ترتیب بقیه شهر های استراتیژیک کشور اگاهانه برای تروریزم واگذار شده است؛ قابل سوال و بازخواست جدی حکومت به وسیله مردم و رسانه هاست!
قتل عام نوشت : بسیج ملی راه نجات شما مردم از مرگ حتمی است!