-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

شورای امنیت ملی ایشچی دوم را وارد میدان کرد

حساسیت عطا را خوب تحلیل کرده اند که چقدر زود مگسی را که خودش را به دماغ وی می زند چه گونه بی محابا له می کند.


استایل عملیاتی محفل ارگ به ویژه محور شورای امنیت ملی، بر حمله، انتحار، تشدید عصبیت قومی، ایشچی سازی و سبوتاژ رهبران مخالف بنا شده است. دست کم این موارد در حمله خونبار بر کاروان جنرال دوستم در فاریاب و تلاش ناکام برای کشتن وی، دوسیه سازی علیه او، کشتار راه پیمایان جنبش روشنایی و سازماندهی حمله انتحاری در بادام باغ به هدف حذف گروهی رقیبان قدرت، تجربه و مشاهده شده است.

اکنون یک ویدیوی  تکان دهنده حاوی خشن ترین فحاشی مستقیم به آدرس والی بلخ از زبان آصف مهمند خبر از آن دارد که شورای امنیت ملی همزمان با تشدید کشتار های قومی ومذهبی درشمال و ادامه ایستاده گی عطا در تقابل با ارگ، علیه عطا وارد عمل شده و یک احمدایشچی قومی، احساساتی تر و جانباز تر را به میدان معرکه رها کرده است.

عطا براساس قانون نافذه، عرف اجتماعی، قواعد فقهی و هرقاعده ای دیگر می تواند به خاطر ختم این غایله، علیه آصف مهمند نام که از آدرس شورای ولایتی به هتک حرمت و تعرض مستقیم و بی پشیینه اقدام کرده، ترتیبات محتاطانه ای را داشته باشد. شورای امنیت ملی مناسب ترین فردی را برای دام گذاری و کشانیدن عطا به عکس العمل فوری درنظر گرفته که عملن علیه زنده گی خودش به انتحار راضی شده است. فرید حمیدی و دیگرکارکنان تابع به نوبه خود چشم انتظار یک واقعه خشن اند تا علیه عطا دوسیه جنایی بازکنند.
حال آصف نام خودش را درموقعیتی قرار داده است که از هرآدرسی ضربه بخورد، به قتل برسد یا از سوی کدام گروه به سرنوشت ایشچی گرفتار آید، تمام انگشت ها خود به خود به سوی عطا نور نشانه می رود. آصف نام ممکن است دست به نمایشات جلف تردیگری هم بزند. حساسیت عطا را خوب تحلیل کرده اند که چقدر زود مگسی را که خودش را به دماغ وی می زند چه گونه بی محابا له می کند.
اما حکما گفته اند:
شغال بیشه مازندران را    نگیرد جز سگ مازندرانی
یک آدمی به استایل خودش، علنی، بی پرده و جانباز می تواند به سروقتش برسد.