-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۲۲, یکشنبه

سقوط غورماچ برخلاف محاسبه ارگ، شرایط بازگشت جنرال دوستم به منطقه را تقویت می کند

غورماچ فاریاب منطقه مهم در جنگ گردشی های شمال است. جنرال دوستم سنگرسازی های استواری درآن جا به وجود آورده بود. تحویل دهی غورماچ به دسته جات اپراتیفی تروریزم در غیاب جنرال، بخشی از تدابیری است که مانع بازگشت دوستم به منطقه شود. این بار سقوط غورماچ، بازکردن مسیر برای انتقال جنگ به مزارشریف و بلخ است. سقوط غورماچ درین مرحله دو نتیجه می تواند داشته باشد؛ یا خیزش مردمی علیه تروریزم را قمچین خواهد زد و زمینه را بهتر از پیش برای ورود جنرال دوستم به منطقه فراهم می کند؛ درغیرآن، احتمال کشانیدن جنگ به سوی مزارشریف به امری واقعی تبدیل می شود. اما ممکن است هردو واقعه به عین شکل اتفاق نیفتد و جنگ به شکلی دراماتیک درجهت (عجالتن) سرکوب تروریست ها و حفظ جنگ در آن منطقه تغییرجهت بدهد.