-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مرداد ۱۴, شنبه

افتادن داوطلبانه امریکا به دهان شیر

 شروع شکست امریکا در افغانستان یک شبه اتفاق نیفتاد و علی رغم گذشت شانزده سال، تا تکمیل دایره شکست و خروج، راه دراز و پر نوسانی ممکن است در پیش باشد. آن ها در «شناخت» مجموعه رگه های تنیده به نام افغانستان مشکل نداشتند؛ انگلیس با یافته ها و آموزه های تاریخی اش، عصای هوشمند آنان به شمار می رفت. واقعیت این است که شکست امریکا، ریشه دربلند پروازی های فوق امپریالیستی آن کشور در افغانستان دارد که بعد از شکست شوروی به توهم تعرض به هر سو و به هر جا چهره عوض کرد. شکست امریکا از زمانی شروع شده بود که مذاکرات آن ها با شادروان احمد شاه مسعود به بن بست خورد و سرانجام فیصله به این شد که مسعود با منافع غرب و امریکا سازگاری ندارد و این مانع باید از سر راه برداشته شود.
آن ها به جای ایجاد یک اتحاد آسیایی با محوریت مسعود در چهارراه سرنوشت ساز میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی، به گزینه تهاجم نظامی دل بستند.
شکست از محاسبه های برخاسته از مستی پیروزی در جنگ سرد پدید آمد. هندی ها نیز تجاوز امریکا به افغانستان را «افتادن داوطلبانه به دهان شیر» تعبییر کرده بودند. اکنون عصای هوشمندی به نام عقل انگلیسی نیز به درد امریکا نمی خورد. سرعت حوادث دیگر به کسی امتیاز نمی دهد.