-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۲, یکشنبه

کرزی زنگ مسابقه انتخاباتی را نواخت

مسابقات انتخاباتی در راه است. حامد کرزی به خود تکانی داد و از «خبرگیرایی بیادر زاده ها» شروع کرد و به دیدار فرزند مارشال فهیم رفت. زمین به آسمان بخورد، کرزی اجازه تمدید ریاست جمهوری غنی غلزایی را نخواهد داد. حمایت روسیه و ایران را نیز با خود دارد. جمیعت و شورای نظار ( متحد اصلی حامدکرزی) تا آستانه جنگ رویاروی با غنی- اتمر پیش رفته اند و بین شان خطوط خون مرز کشیده است. گلبدین هم هیچ کاره از آب درآمد. استاد سیاف اهل مدارا و سنجش است و به زعامت کرزی اعتراض ندارد. پس، یاالله حرکت...