-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۵, چهارشنبه

مکرر گویی های پوچ از زبان وزیر دفاع امریکا

یادداشت برداری همایون «سلیمی»

در برابر تروریزم که تهدید برای ماست ایستاده ایم. تروریزم تمامی کشورها به ویژه افغانستان را تهدید می کند. راهبرد تازه فرصت تازه برای ما می دهد تا چگونه در برابر تهدید ها مبارزه کنیم. ما نگرانی مشترک خود را در باره اوضاع امنیتی ابراز کردیم. رییس جمهور غنی و رییس اجراییه روی تعهدات شان پابند استند. رییس اجراییه به تعهدات اش پابند است. نمی خواهیم افغانستان به پناه گاه امن تروریستان مبدل شود. نیروهای امنیتی افغانستان را توانمند می سازیم. راهبرد تازه متمرکز به زمان نیست متمرکز به شرایط میدان نبرد است. از ارزش های مشترک مان دفاع می کنیم. ما درکنار شما برای دفاع از شما می استیم.
اجازه نخواهیم داد القاعده، طالبان، شبکه حقانی به اهداف شان برسند  از طالبان می خواهم وارد مذاکره شوند.