-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۰, جمعه

ویدا «ساغری» حین نوشتن این گزارش کوتاه چقدر از رنج و نفرت لبریز بوده است

خطیب و امام نماز عید، مسجد چهاریارِکبار؛ سلیم کاروان:
- کسی ریشش را تراشید، کاملا نا مسلمان و مرتد است و ریش کَل از اسلام خارج است.
- هرکسی قربانی نکرد، بی هیچ شرایطی کاملا از دین خارج می شود!
- هر تار قربانی ده حسنه می شود، با این وجود؛ یک ضرب ده قریب صد حسنه می شود.
کاپی