-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۴, سه‌شنبه

نکته گیری جالب از فهیم «رسا»

«نژادنامۀ افغان» نوشتۀ فیض‌محمد کاتب، شاید از معدود منابع در حوزۀ بررسی‌های مردم‌شناختی در افغانستان است. امّا به این کتاب کم‌تر پرداخته شده و از اطلاعات ناقصی که نگارنده دربارۀ برخی از فرقه‌ها ارائه می‌دهد، چیزی گفته نشده است.
نسبت‌های تباری در کشور، کارهای پژوهشی را نیز متأثر ساخته. یکی نویسنده‌یی را چشم‌بسته تقدیس و تکریم می‌کند و دیگری به مذمت و سرزنش او می‌پردازد.
پایان‌نامه‌های دانش‌جویان هم که می‌شنوی روی مکتب فرانکفورت است، روی ماکس وبر است و روی اندیشه‌های فوکو است، چیزهای سرهم‌شده از چند ترجمۀ ایرانی. کهزاد و کاتب و حبیبی و طرزی و مجروح این‌جا مسٲله نیستند.