-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۱, شنبه

دکتر عبدالمحمد طاهری، اولین مستشار و رایزن فرهنگی وزارت امور خارجه ایران درافغانستان درگفت وگو با دپلوماسی ایرانی:
آمریکا قطعا از سوی هند و افغانستان خواهان تسلط بر پاکستان است. از همین رو این تنگنا از بعد سیاسی برای اسلام آباد در استراتژی ترامپ در آینده وجود دارد که احتمال تسری آن در صورت عدم همکاری پاکستان به مسائل ژئوپولوتیکی هم را نباید از نظر دور داشت، که واشنگتن می تواند این سناریوی پاکستان را به مسائل و تحریم های اقتصادی هم بکشاند. 
پس تحت فشار قرار گرفتن اسلام آباد، آن هم به صورت همزمان از جانب آمریکا و هند و تقویت مرزهای مشترک از سوی افغانستان می تواند پاکستان را در موضع انفعال کامل قرار دهد، لذا این سناریو که پاکستان با تداوم سیاست های اعمالی خود برای امتیازگیری و گسترش نفوذ خود در افغانستان تلاش خواهد کرد را باید نادیده گرفت چرا که از یک سو توان و پتانسیل چنین اقداماتی در پاکستان وجود ندارد و از سوی دیگر قطعا واشنگتن اجازه تداوم چنین سیاست هایی را نخواهد داد.