-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

بشردوست: غنی، رئیس یک سیستم مافیایی است

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در برنامه «مثبت و منفی»: 

در حال حاضر اشرف غنی تمام تلاش خود را دارد که تمام قدرت را در دست خود بگیرد. تمام قدرت را از عبدالله برباید و وی را برکنار کند. همان کاری را که با دوستم و اطرافیان خود کرد. شنیده ام که اشرف غنی در وزارت دفاع یک نفر را آورده است و تمام صلاحیت ها را به این فرد داده است. در حالیکه خود وزیر هیچ اختیاری ندارد. یک معین را در وزارت انکشاف و دهات آورده است و گفته است که همه صلاحیت ها در دست توست. انسان یک موجود است که هیچ وقت قبول نمی کند که در این حدی که رسیده است، کافی است و قدرت طلبی بیشتر از این نکند. با وجود همه این ها، این وضع باعث شده است که قانون جنگل در این کشور حکم فرما شود و هر کس تلاش کند که قدرت بیشتری به دست بیاورد. رییس مجلس برای خود قدرت طلبی می کند و دیگران به یک نحو دیگر این کار را انجام می دهند و در بسیاری موارد رییس جمهور کاملا اختیار خود را از دست می دهد. 

این نماینده مجلس گفت: ریاست جمهوری طبق قانون اساسی افغانستان به رای اکثریت ملت انتخاب می شود. وقتی اکثریت ملت به یک نفر رای دهند دیگر به هیچ کسی مربوط نمی شود که برای ما تعیین تکلیف کنند. بنابراین ما در حال حاضر رئیس جمهور نداریم که با رای ملت آمده باشد. ما رئیس یک سیستم مافیایی در افغانستان داریم. در حال حاضر هم هیچوقت ع نپذیرفته است که غ رییس جمهور است. مردم هم نپذیرفته اند و هیچ نهاد و حزبی آن را نپذیرفته اند. این همه بلبشوها هم در افغانستان به همین علت می باشد. دولت و حکومت وجود ندارد.