-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۲۶, یکشنبه

دیدار مرموز دکترعبدالله و استاد عطا


زمینه سازی چند جانبه برای دیدار دکترعبدالله و استاد عطا از ماه قبل درجریان بود. اما هشدار آخری والی بلخ به دولت کابل منابع دپلوماتیک غربی را نسبت به وقوع یک شورش نظامی و قطع رابطه شمال با مرکز به شدت نگران کرده بود. مأموریت رفع غائله احتمالی از مسیر شمال از سوی دکترغنی و هم از سوی شیخ السفرای امریکایی به دکترعبدالله احاله شده بود. دکترعبدالله از جانب امریکا و دکترغنی در صحبت دو به دو عقب درهای بسته، مجموعه  پیشنهاد هایی حاوی امتیازات وشرایط سیاسی و همچنان خط ونشان کشی های تهدید آمیزی را به میزبان خویش ارائه کرده است. تمام تلاش ها بر منزوی کردن کامل جنرال دوستم و مثله کردن جنین «شورای نجات» است که نباید به طور رسمی درموعد مقرر زاده شود. منابع وابسته به جنبش از جرئیات این ملاقات چیززیادی نمی دانند. اما بسته های پیشنهادی مشابه به قندوقمچین از سوی ارگ و امریکا اگر یک باردیگر فرصت معامله به هنجار را برای تقویت دو باره سیاسی ونظامی جمیعت وشورای نظار فراهم می کند، درصورت حصول توافق، پروژه حزب اسلامی جناح حکمتیار برای همیشه به زباله دانی ریخته خواهد شد.