-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

سیاف، تیم دکترغنی را آماج گرفت

وی درسالیاد استاد ربانی گفت که اميدوار هستم ستون پنجم چپه شود، حكومت بايد ستون پنجم را حتمن و باید از بين ببرد، چون ستون پنجم به بیگانگان کار می کنند. او نگفت که ستون پنجم از چه عناصری ایجاد شده است. چون اردوگاه ضد طالبان بارها گفته اند که سروران ستون پنجم کی ها اند. ستون پنجم تنها جاسوسان ایران و پاکستان نیستند؛ تیم خاص دکترغنی نیست به آن اضافه شده است که عملن و عمدتن روی آتش منحوس قوم پرستی نفت می ریزد.