-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه

فجایع روهینگیا «جعلی» است یا فراتر از تصور؟

آن سان سوچی با بازکردن تمام راه ها و مسیرهای ورودی به روهینگیا به روی ناظران و خبرنگاران داخلی و خارجی، جعلی بودن تصاویر ومستندات را  اثبات کند.

آیا صد ها سند تصویری از حشر تاریخی ستم کُشی در ناحیه روهینگیا در برما همه «جعلی» اند؟ ده ها هزار باشنده های منطقه که از نزدیک، از کمین گاه ها و عقب پنجره ها و درهنگام فرار از منطقه، با تلفن های دستی خویش، گوشه هایی از دوزخ بشری در روهینگیا را تصویر برداشته اند، همه جزو پروژه غدر و جعل بوده اند؟
 افزون بر گواهی صد ها هزار مفرور جنگ و تصاویر رو به افزایش از صحنه های تکان دهنده، دولت ها، نهادهای ناظر بین المللی، و معتبرترین رسانه های جهان نیز همه یک صدا برفاجعه عظیم بشری در روهینگیا گواهی می دهند. این گواهی ها براساس یافته ها واطلاعات وجمع بندی های تایید شده است.

تنها آن سان سوچی رهبر برما بود که به طور دربست همه ماجرا را «جعلی» قلمداد کرد. زنی که از نظر صلاحیت و قدرت بازیچه دست نظامیان وفادار به چین است. وقتی نظامیان دست پاچه شدند، سوچی شتابزده مأمور انجام مصاحبه شد. سوچی باید چنین بگوید. اما عده ای نمونه بردار درافغانستان از چه رو به منادیان داوطلب سوچی دل خوش کردند؟

کیفیت تمامی تصاویر ویدیویی نشان می دهد که به وسیله تلفن های دستی گرفته شده اند. رهبربرما می توانست با بازکردن تمام راه ها و مسیرهای ورودی به روهینگیا به روی ناظران و خبرنگاران داخلی و خارجی، جعلی بودن تصاویر ومستندات را  اثبات کند.
جعلی خوانی یک تصویر، باید به کارشناسان حرفه ای امور تصویربرداری ارجاع شود. تاکنون هیچ متخصص تصویروفیلم آن چه سوچی ادعا کرده، تایید نکرده است.