-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۲, یکشنبه

سخنی حک شده در رواق تاریخ افغانستان

اگر به اندازۀ کلاهم جایی باقی باشد، در مقابل دشمنان این سرزمین می رزمم و تا آخرین لحظه مقاومت را ادامه خواهم داد. 
فرمانده به جهانیان فرياد زد: امروز تروریزم مشکل ماست، فردا دامن شما را نیز خواهد گرفت.