-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۶, پنجشنبه

حمله هوایی امریکایی ها برمواضعی درشرق کابل که پرتاب گاه راکت ها فرض شده بود نشان می دهد که امریکا بعد از شانزده سال هنوز هم در افغانستان مانند یک کور عصا به دست راه می رود. رها کردن طالبان به اختیار پاکستان و دو رویی نسبت به منافع مردم افغانستان، خطر را اکنون مستقیم متوجه جان نظامیان امریکا ساخته است. اگرحمایت محدود اما واقعی از نهاد های اطلاعاتی افغانستان صورت می گرفت، شلیک دسته جمعی راکت ها اتفاق نمی افتاد. اما معلوم می شود که این نخستین شوک حاصل از نخستین رانش اوضاع باشد.