-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

به نظرمن، جاودانه یاد، احمد شاه مسعود بعد از جنگ های کابل به سرعت درحال تغییر بود. اما سرعت تغییرات سیاسی وجنگی ومطالبات پس از گرفتن قدرت، دو چندان بود. او می کوشید خودش را در وضعیت جدید عیارو مسلط کند؛ اما دشمن از داخل و خارج به او اجازه چنین کاری را نمی داد. او آرزوی فرصت های مساعد پس از دوره جنگ را با خود برد.