-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۵, چهارشنبه

مشوره من به وحید عمر

وحید «عمر» سفیرافغانستان در روم، بخشی از سرمایه فکری نسل جوان کشور است. انفجار شیفته گی ایشان به شاه امان الله ریشه بیشتر در سرخورده گی عمومی نسبت به سیاستگران امروز دارد. دریک چنین شرایطی که  گمانه زنی آسان ترین فتوای جایز افراد شمرده می شود، درعلم کردن نام شادروان امان الله خان درنماینده گی رسمی دولت باید کمی تأمل می کرد. دلیلش این است که امروزه، متحجرترین آدم های طالب مشرب که اجداد شان در جنوب شرق علیه امان الله دست به قیام زدند، اکنون نام امان الله را یک بهانه قومی برای سوختاندن چشم رقبای خویش ساخته اند. 
اگر من به جای وحید عمر بودم، تجارب کاری خود در ریاست جمهوری دوران حامد کرزی را درقالب یک کتاب خاطرات مکتوب می کردم که هم فایده دنیایی داشت؛ هم اجر اجتماعی. درسنامه کارزار های سری و دراماتیک پشت پرده دستگاه قدرت در زمان کرزی بسیار با اهمیت است.