-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۳۱, جمعه

حضور کوچی ها درپنجشیر به معنی آن است که پنجشیر خانه اعتماد است

حضور کوچی ها درپنجشیر به معنی آن است که پنجشیر خانه اعتماد است.
شماری در برابر والی پنجشیر یک موضع گیری نادرست پیش گرفته اند. دستۀ دلواپس از حضور کوچی ها در پنجشیر، فکر کرده اند که کوچی ها لشکر عزرائیل اند. این خط کشی در واقع زیر سوال بردن اعتماد برخویشتن است. شکل زنده گی کوچی ها هماره متغییر وفصلی است. غیراز دوره کرزی و طالبان که افراطیون سیاسی و جاسوسان آی اس آی، کوچی های ساده دل را یک چند با تهدید و ترفند در مناطق شمالی و نواحی مرکزی در ضدیت با مردم هزاره و ساکنان مناطق اشغالی (طالبان) درشمال استفاده ابزاری کردند، درسایر موارد کوچی ها معمولن به امور کسی کار ندارند و راه خود شان را می روند. فصل بهار وتابستان دریک منطقه چادر می افرازند و در موسم سرما به اقلیم دیگری می کوچند. به خوست و گردیز بروید، نزدیک به نیمی از بازاریان و کسبه تاجک، هزاره و ازبک اند. در قندهار، جلال آباد و هلمند نیز چنین است. مردم افغانستان با همدیگر مشکل ندارند. مولدان تنش و ناسازگاری، شبکه های اطلاعاتی و سیاسیون بی ریشه اند. راه اندازی تبلیغات در دفاع از زنده گی جزیره ای بیخ و بنیاد تمام اقوام و فی المجموع توانمندی حیاتی افغانستان برای بقا در برابر تجاوزات زنجیره ای سست می کند.