-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ شهریور ۱۷, جمعه

یکی از دست آورد های شورای نظار، درهم شکستن گلبدین حکمتیار و جلوگیری از یک حکومت داعشی بود. درقدم دوم، قرارگرفتن دراریکه قدرت سیاسی و به کارگیری تجربه های جدید برای مشارکت سیاسی درافغانستان بود. بزرگ ترین دست آورد شورای نظار، مقاومت تاریخی دربرابر گروه طالبان بود که عملاً از سوی عربستان، پاکستان، انگلیس وامریکا حمایت می شد. مسعود پروژه بزرگی را به بن بست کشانید. مسعود جان خود را درین راه گذاشت اما طالب و گلبدین را برای همیشه ازتخت قدرت به زیر انداخت.