-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

سید عبدالواحد آه تاریخ است؛ از شکنجه اش دست نگهدارید!

افغانستان ما مرکز رنج های جهانی است و سرنوشت جهان نیز در همین جا رقم می خورد. رنج های انسان افغانستان نوبت به نوبت منفجر می شود. آقای معصوم «استانکزی»! تا دیر نشده، از شکنجۀ سید عبدالواحد دادشانی، جوان تحصیل کردۀ هرات، آن نماد صدیق مقاومت برحق نسل جوان افغانستان دست بردارید. پس از جاودانه یاد (عبدالخالق هزاره) واحد دادشانی با ظرفیتی سرشار از شگفتی، صفحه جدیدی در دفتر مقاومت افغانستان باز کرد. 
به هوش باشید که افغانستان تنها گذرگاه نبرد میان خیر وشر نیست، صحنۀ غافلگیری های محاسبه ناشده هم برای خارجی ها و هم برای گمراهان «افغانی» است. حکمتیار سه ماه تمام پایتخت نشینان و فرهنگ شان را پیش چشم خود شان تازیانه زد مگر از کابلی ها صدایی بلند نشد.  درمقام نمایش های رسانه ای و لفظی، حدیث کشتار هفتاد هزار کابلی وویرانی شهر و... از هر دهانی بیرون می پرید؛ مگر تقدیر چنان آورده بود که هرات- آن خطه فرهنگ و همزیستی- تعیین تکلیف کند.

افغانستان ما مرکز رنج های جهانی است و سرنوشت جهان نیز در همین جا رقم می خورد. رنج های انسان افغانستان نوبت به نوبت منفجر می شود. 
حمله سید عبدالواحد دادشانی  یکی از مصادیق تابو شکنی در تاریخ بیداری نسل جوان است که یاد گرفته است تا دیگر مثل پدران خویش طعمه وخام طمع نشود.
آقای استانکزی، بیش ازین خود را شریک این پرونده نسازید. امنیت ملی یک کشور، حافظ شرافت و عزت مردم همان کشور است. شما در برابر آزمایش تاریخ، وجدان جمعی و وجدان فردی خود تان قرار گرفته اید. ازین امتحان سرافگنده بیرون نشوید که چنین سرافگنده گی را نه پول جبران تواند کرد، نه مقام. ارتجاع قومی- مذهبی هرگز مالک آینده نسل جوان و افغانستان نخواهد بود. 
در رابطه به کشتار جمعی نمازگزاران مسجد جوادیه ولایت هرات که با محکومیت گسترده بین‌المللی ازجمله اتحادیه اروپا و سفارت امریکا روبه رو شد، درصف ارتجاع مذهبی- قومی به رهبری مولوی خداداد هیجان دادخواهی برنیانگیخت. حمله برمسجد جوادیه از چندین جهت معادل معاصی کبیره بود. حالا دولت نباید جوگیر عربده کشی های ارتجاع شود.