-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ مهر ۳, دوشنبه

جبهه چانه زنی های پیشاانتخابات به رهبری احمدولی مسعود

اتحاد سیاسی احمد ولی مسعود با حامد کرزی، در واقع بازسازی تیم مشترک کرزی- فهیم است. برای کرزی شگوفایی بخت دو باره و برای احمد ولی قرارگرفتن مسیر پیشرفت سیاسی به دور از دندان خایی ها و تهدید های مارشال فهیم است. تردیدی نیست که این اتحاد، از نظر آینده سیاسی، گور غنی- اتمر را به شمول گلبدین حفر می کند. تیم پوسیده و طالب پرور کرزی این بار با رویکردهای روسیه و ایران میک اپ شده است که برای امریکایی ها درد سر ساز خواهد بود. 
این درحالی است که در هفته های اخیر جبهه سیاسی فراگیر مرکب از ائتلاف نجات، شورای حراست به رهبری استاد سیاف، محور مردم ( پارتی کرزی) جبهه ملی نوین انورالحق احدی و حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال رایزنی های فشرده ای را شروع کرده اند. تجربه حکومت غنی- اتمر نشان داد که هرگاه این پروسه متوقف نشود، جنگ قومی و خانه به خانه در می گیرد.